วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน(ย้อนหลัง)


สรุปการปฏิบัติงาน(ย้อนหลัง)ทุก ๒ สัปดาห์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘

สัปดาห์ที่  ๑๔-๑๖      ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
·             จัดกิจกรรมการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
·             พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคือเด็กนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนและไม่ให้ความร่วมมือกับผู้สอน แนวทางแก้ปัญา คือผู้สอนปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนให้น่าสนใจ เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนยิ่งขึ้น
·             รับผิดชอบสอนแทนในคาบที่ครูประจำชั้นไปงานราชการ
·             รับผิดชอบสอนแทนช่วงชั้นอื่นนอกเหนือจากที่รับผิดชอบ
·             ร่วมกิจกรรมกีฬาสีกับโรงเรียน คือ ช่วยคุมขบวนพาเรดและอยู่ฝ่ายส่งตัวนักกีฬากับครูพี่เลี้ยง(กีฬาเครื่อข่ายท่าศาลา)
สัปดาห์ที่  ๑๘-๒๐      ระหว่างวันที่  ๓๑-๑๐    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
·             จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
·             จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
·             ๑๓ สิงหาคม โรงเรียนปิดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
·             ๑๔ สิงหาคม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูลากิจเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาคือวันฮารีรายอ
·             ช่วยครูพี่เลี่ยงสอนเด็กพิเศษเรียนร่วมในคาบโฮมรูม

สัปดาห์ที่  ๒๒-๒๔    ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๕


·             ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนหน้าเสาธงในตอนเช้า
·             เวรต้อนรับนักเรียนในตอนเช้าและส่งนักเรียนในตอนเย็น  ๑ วัน/สัปดาห์
·             เวรขายน้ำช่วยครูตอนพักกลางวันในโรงอาหาร      ๑ วัน/สัปดาห์ 
·             เวรขายของสหกรณ์ช่วยครู    ๑ วัน/สัปดาห์
·             จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
·             ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทำสื่อการเรียนการสอน
·             ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำตุ๊กตาอาเซียนเพื่อเป็นสื่อในการแสดงงานวิชาการที่โรงเรียนท่าศาลา
สัปดาห์ที่  ๒๖-๒๘    ระหว่างวันที่  ๓๑-๑๔    เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕
·             ส่งแผนการจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์
·             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
·             จัดทำสื่อการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียน
·             ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนหน้าเสาธง
·             ครูพี่เลี้ยงให้บันทึก ปพ.๕ ของเด็กนักเรียนชั้น ป.๕
·             สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเพื่อต่างเอกในคาบที่ไม่มีสอน
สัปดาห์ที่  ๓๐-๓๒    ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕
·             ช่วยครูพี่เลี้ยงควบคุมนักเรียนหน้าเสาธงในตอนเช้า 
·             รับผิดชอบหน้าที่งานสอน
·             รับผิดชอบเวรต่างที่ได้รับมอบหมาย
·             ให้นักเรียนส่งงานในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน
·             จัดทำข้อสอบให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ข้อสอบต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด)
สัปดาห์ที่  ๓๔-๓๖    ระหว่างวันที่  ๑-๑๐    เดือน ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
·             รับผิดชอบเวรต้อนรับนักเรียน
·             รับผิดชอบดูแลควบคุมนักเรียนหนน้าเสาธง
·             รับผิดชอบเวรขายของสหกรณ์
·             รับผิดชอบควบคุมนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
·             รวบรวมคะแนนสอบของนักเรียนให้ครูพี่เลี้ยง

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ ที่๘ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๑๕น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๓.๓๐น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๔.๓๐น.  สอนเด็กพิเศษเรียนร่วมพร้อมกับครูพี่เลี้ยง
วันอังคาร ที่๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๓๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๓๐น. ลงจัดแถวนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับถุงพระราชทาน
วันพุธ ที่๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๗.๓๐น. เวรเฝ้าหน้าประตูโรงเรียน
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนแทนชั้นประถมศึกษาปีที่๒/๑
เวลา๑๒.๑๕น. เวรขายของสหกรณ์โรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๑
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
วันศุกร์ ที่๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๐.๓๐น.  เข้าสอนแทนครู
เวลา๑๒.๓๐น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๔.๓๐น.  สอนเด็กพิเศษเรียนร่วม

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์ ที่๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๔.๓๐น. ฝึกซ้อมขบวนพาเหรดโรงเรียน
วันอังคารที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๐๐น.ซ้อมขบวนพาเหรด
เวลา๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
วันพุธ ที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๓๐น. วันแข่งขันกีฬาสีเครื่อข่ายท่าศาลา ณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๓๐น. วันที่สองของการแข่งขันกีฬาสี เครื่อข่ายท่าศาลา ณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
                    ช่วยครูประชันเพลงเชียร
เวลา ๑๖.๐๐น. ช่วยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสนามกีฬา
วันศุกร์ ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒ 

วัน เสาร์ ที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๑๕น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๙.๓๐น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๑
เวลา๑๓.๐๐น. ไปราชภัฏทำเรื่องเงินกู้
วันพุธ ที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๒๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๗.๓๐น.เวรเฝ้าประตูหน้าโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๔.๐๐น. ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนซ่อมเสริมเด็กพิเศษบกพร่องการเรียนรู้
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๔.๐๐น. พบครูนิเทศประจำหลักสูตรภาษาไทย
วันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๐๐น. ประชุมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เรื่องระเบียบวาระต่างๆ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๔.๐๐น. ซ้อมนักกีฬาในแต่ละสี
วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๑๔.๐๐น. ซ้อมเพลงเชียรในแต่ละสี
วันพุธ ที่๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๗.๑๕น. เวรเฝ้าประตูหน้าโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา  ๑๔.๓๐น. พบครูนิเทศก์ของคณะ
วันพฤหัสบดี ที่๑๔เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๔.๐๐น. ซ้อมขบวนเดินพาเหรด
วันศุกร์ ที่๑๕เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันกีฬาสีภายในโรงเรียน
                    ราชประชานุเคราะห์ ๘

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ ๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
โรงเรียนปิด
วันอังคารที่ ๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๑
เวลา ๑๑.๓๐ น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
วันพุธที่ ๖ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
ไม่ได้สอนเนื่องจากต้องเข้าประชุมเงินกู้ทางมหาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๗  เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๑๕ น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๓.๓๐น. ซ้อมเพลงเชียรในแต่ละสี
วันศุกร์ที่๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๒.๓๐ น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๓.๓๐น. ซ้อมเพลงเชียรในแต่ละสี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๗.๑๐ น. เข้าเวรประตูหน้าโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐ น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. คัดเลือกนักกีฬาตามสีที่รับผิดชอบ
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. คัดเลือกนักกีฬาตามสีที่รับผิดชอบพร้อมซ้อมนักกีฬา
วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐ น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๑.๓๐ น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. คัดเลือกนักกีฬาตามสีที่รับผิดชอบพร้อมซ้อมนักกีฬา