วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน(ย้อนหลัง)


สรุปการปฏิบัติงาน(ย้อนหลัง)ทุก ๒ สัปดาห์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘

สัปดาห์ที่  ๑๔-๑๖      ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
·             จัดกิจกรรมการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
·             พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคือเด็กนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนและไม่ให้ความร่วมมือกับผู้สอน แนวทางแก้ปัญา คือผู้สอนปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนให้น่าสนใจ เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนยิ่งขึ้น
·             รับผิดชอบสอนแทนในคาบที่ครูประจำชั้นไปงานราชการ
·             รับผิดชอบสอนแทนช่วงชั้นอื่นนอกเหนือจากที่รับผิดชอบ
·             ร่วมกิจกรรมกีฬาสีกับโรงเรียน คือ ช่วยคุมขบวนพาเรดและอยู่ฝ่ายส่งตัวนักกีฬากับครูพี่เลี้ยง(กีฬาเครื่อข่ายท่าศาลา)
สัปดาห์ที่  ๑๘-๒๐      ระหว่างวันที่  ๓๑-๑๐    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
·             จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
·             จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
·             ๑๓ สิงหาคม โรงเรียนปิดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
·             ๑๔ สิงหาคม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูลากิจเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาคือวันฮารีรายอ
·             ช่วยครูพี่เลี่ยงสอนเด็กพิเศษเรียนร่วมในคาบโฮมรูม

สัปดาห์ที่  ๒๒-๒๔    ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๕


·             ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนหน้าเสาธงในตอนเช้า
·             เวรต้อนรับนักเรียนในตอนเช้าและส่งนักเรียนในตอนเย็น  ๑ วัน/สัปดาห์
·             เวรขายน้ำช่วยครูตอนพักกลางวันในโรงอาหาร      ๑ วัน/สัปดาห์ 
·             เวรขายของสหกรณ์ช่วยครู    ๑ วัน/สัปดาห์
·             จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
·             ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทำสื่อการเรียนการสอน
·             ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำตุ๊กตาอาเซียนเพื่อเป็นสื่อในการแสดงงานวิชาการที่โรงเรียนท่าศาลา
สัปดาห์ที่  ๒๖-๒๘    ระหว่างวันที่  ๓๑-๑๔    เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕
·             ส่งแผนการจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์
·             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
·             จัดทำสื่อการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียน
·             ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนหน้าเสาธง
·             ครูพี่เลี้ยงให้บันทึก ปพ.๕ ของเด็กนักเรียนชั้น ป.๕
·             สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเพื่อต่างเอกในคาบที่ไม่มีสอน
สัปดาห์ที่  ๓๐-๓๒    ระหว่างวันที่  ๑๗-๒๘    เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕
·             ช่วยครูพี่เลี้ยงควบคุมนักเรียนหน้าเสาธงในตอนเช้า 
·             รับผิดชอบหน้าที่งานสอน
·             รับผิดชอบเวรต่างที่ได้รับมอบหมาย
·             ให้นักเรียนส่งงานในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน
·             จัดทำข้อสอบให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ข้อสอบต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด)
สัปดาห์ที่  ๓๔-๓๖    ระหว่างวันที่  ๑-๑๐    เดือน ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๕
·             รับผิดชอบเวรต้อนรับนักเรียน
·             รับผิดชอบดูแลควบคุมนักเรียนหนน้าเสาธง
·             รับผิดชอบเวรขายของสหกรณ์
·             รับผิดชอบควบคุมนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
·             รวบรวมคะแนนสอบของนักเรียนให้ครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น