วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน เสาร์ ที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๑๕น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๙.๓๐น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๑
เวลา๑๓.๐๐น. ไปราชภัฏทำเรื่องเงินกู้
วันพุธ ที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๒๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๗.๓๐น.เวรเฝ้าประตูหน้าโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๔.๐๐น. ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนซ่อมเสริมเด็กพิเศษบกพร่องการเรียนรู้
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๔.๐๐น. พบครูนิเทศประจำหลักสูตรภาษาไทย
วันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๐๐น. ประชุมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เรื่องระเบียบวาระต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น