วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์ ที่๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๔.๓๐น. ฝึกซ้อมขบวนพาเหรดโรงเรียน
วันอังคารที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๐๐น.ซ้อมขบวนพาเหรด
เวลา๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
วันพุธ ที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๓๐น. วันแข่งขันกีฬาสีเครื่อข่ายท่าศาลา ณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๓๐น. วันที่สองของการแข่งขันกีฬาสี เครื่อข่ายท่าศาลา ณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
                    ช่วยครูประชันเพลงเชียร
เวลา ๑๖.๐๐น. ช่วยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสนามกีฬา
วันศุกร์ ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒ 

วัน เสาร์ ที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๑๕น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๙.๓๐น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๑
เวลา๑๓.๐๐น. ไปราชภัฏทำเรื่องเงินกู้
วันพุธ ที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๒๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๗.๓๐น.เวรเฝ้าประตูหน้าโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๔.๐๐น. ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนซ่อมเสริมเด็กพิเศษบกพร่องการเรียนรู้
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๔.๐๐น. พบครูนิเทศประจำหลักสูตรภาษาไทย
วันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๐๐น. ประชุมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เรื่องระเบียบวาระต่างๆ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๔.๐๐น. ซ้อมนักกีฬาในแต่ละสี
วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๑๔.๐๐น. ซ้อมเพลงเชียรในแต่ละสี
วันพุธ ที่๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๗.๑๕น. เวรเฝ้าประตูหน้าโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา  ๑๔.๓๐น. พบครูนิเทศก์ของคณะ
วันพฤหัสบดี ที่๑๔เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๔.๐๐น. ซ้อมขบวนเดินพาเหรด
วันศุกร์ ที่๑๕เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันกีฬาสีภายในโรงเรียน
                    ราชประชานุเคราะห์ ๘

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ ๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
โรงเรียนปิด
วันอังคารที่ ๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๑
เวลา ๑๑.๓๐ น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
วันพุธที่ ๖ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
ไม่ได้สอนเนื่องจากต้องเข้าประชุมเงินกู้ทางมหาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๗  เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๑๕ น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๓.๓๐น. ซ้อมเพลงเชียรในแต่ละสี
วันศุกร์ที่๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๒.๓๐ น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๓.๓๐น. ซ้อมเพลงเชียรในแต่ละสี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๗.๑๐ น. เข้าเวรประตูหน้าโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐ น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. คัดเลือกนักกีฬาตามสีที่รับผิดชอบ
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. คัดเลือกนักกีฬาตามสีที่รับผิดชอบพร้อมซ้อมนักกีฬา
วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐ น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๑.๓๐ น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. คัดเลือกนักกีฬาตามสีที่รับผิดชอบพร้อมซ้อมนักกีฬา