วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่๒๙เดือนพฤษภาคม๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๒๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น.คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น.ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งานเด็กพิเศษบกพร่องทางการเรียน
เวลา๐๙.๓๐น.เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๖.๓๐น. ลงชื่อกลับบ้าน
วันอังคาร ที่๒๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น.ถ่ายเอกสารเรียนเชิญผู้ปกครองเด็กพิเศษบกพร่องทางการเรียน
เวลา๑๑.๑๕น.ตักกับข้าวตอนเที่ยงเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๖.๓๐น.ลงชื่อกลับบ้าน
วันพุธ ที่๒๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๗.๑๐น.เข้าเวรประตูหน้าโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๑.๑๕น.ตักกับข้าวตอนเที่ยงเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๑๕น. เวรขายสหกรณ์
เวลา๑๖.๓๐น.ลงชื่อกลับบ้าน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๙.๓๐น.เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๑.๑๕น.ตักกับข้าวตอนเที่ยงเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๐๐น. เวรขายน้ำ
เวลา๑๖.๓๐น.ลงชื่อกลับบ้าน
วันศุกร์  ที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๑.๑๕น.ตักกับข้าวตอนเที่ยงเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๖.๓๐น.ลงชื่อกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗:๐๐น. ถึงโรงเรียนลงชื่อเวลามาโรงเรียน
เวลา ๐๘:๐๐น. คุมแถวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๘:๓๐น. พบครูพี่เลี้ยงรับตารางสอน
เวลา๑๐:๓๐น. ครูพี่เลี้ยงชี้แจงหน่วยการเรียนรู้กับแผนการสอน
เวลา๑๖.๓๐น. ลงชื่อกลับ
วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา๐๗:๑๕น. ลงชื่อเวลามาโรงเรียน
เวลา ๐๘:๐๐น. คุมแถวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๘:๓๐น. รับหนังสือเรียนจากครูพี่เลี้ยง
เวลา ๑๓.๐๐น. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องครูชั้นป.๕
เวลา๑๖.๓๐น. ลงชื่อกลับ
วันพุธที่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา๐๗:๐๐น. ลงชื่อเวลามาโรงเรียน
เวลา ๐๘:๐๐น. คุมแถวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๘:๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที๕/๓
เวลา๑๓:๐๐น. ประชุมครูผู้สอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๖.๓๐น. ลงชื่อกลับ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา๐๗:๐๐น. ลงชื่อเวลามาโรงเรียน
เวลา ๐๘:๐๐น. คุมแถวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๙:๐๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๖.๓๐น. ลงชื่อกลับ
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เวลา๐๗:๐๐น. ลงชื่อเวลามาโรงเรียน
เวลา ๐๘:๐๐น. คุมแถวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘:๓๐น.เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๒:๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๖.๓๐น. ลงชื่อกลับ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่๘พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน คุมแถวนักเรียนโดยการแบ่งรับผิดชอบในแต่ละสายชั้น 
เวลา ๐๘.๓๐น. พบครูพี่เลี้ยง
เวลา ๑๓.๐๐น. ประชุมที่เขตพื้นที่การศึกษาเขต๔
วันที่๙พฤษภาคม๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน คุมแถวนักเรียน
เวลา ๐๘.๓๐น. พบครูพี่เลี้ยง ได้รับมอบหมายสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒กับป.๕/๓
วันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๕๕
เวลา๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน คุมแถวนักเรียนในสายชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าห้องเรียนทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๕.๓๐น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน
เวลา ๑๖.๓๐น.  ลงชื่อกลับบ้าน

วันอาทิตย์ ที่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่๑พฤษภาคม ๒๕๕๕
วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอม วันนี้เข้าประชุมบุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘ เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่ ๐๙.๐๐-๑๒.๕๐น.
วันที่๒พฤษภาคม ๒๕๕๕
ประชุมเฉพาะบุคลากรในโรงเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ไม่ต้องมาประชุม
วันที่๓พฤษภาคม ๒๕๕๕
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์แจ้งเรื่องมอบหมายงาน,ความเป็นอยู่โรงเรียน,เลือกชั้นเรียน
วันที่๔พฤษาคม ๒๕๕๕
ประชุมผู้ปกครองช่วงเช้า (ประถมศึกษาที่๑-มัธยมศึกษาที่๓)
ช่วงบ่าย(อนุบาล)

วันอาทิตย์ที่๒๐พฤษภาคม ๒๕๕๕ตารางสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๕/-/
วัน
ชั้น
๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐
๐๙.๓๐-
๑๐.๓๐
๑๐.๓๐-
๑๑.๓๐
๑๑.๓๐-
๑๒.๓๐
๑๒.๓๐-
๑๓.๓๐
๑๓.๓๐-
๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-
๑๕.๓๐
วันจันทร์
./

ไทย
โฮมรูม

./

ไทย
โฮมรูม
วันอังคาร
./
ไทย

โฮมรูม

./

ไทย
โฮมรูม
วันพุธ
./


โฮมรูม

./
ไทย

โฮมรูม
วันพฤหัส
./

ไทย
โฮมรูม

./


โฮมรูม
วันศุกร์
./
ไทย

โฮมรูม

./
ไทย

โฮมรูม